• Kryteria i terminy rekrutacji na nowy rok szkolny 2024/2025

   • Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/2025- Informacja dla Rodzica

    W pliku poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji.

    Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_roku_szkolnym_2024-2025_-_Informac.pdf

     

    Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.e-nabor.pl/

     

     

    ZARZĄDZENIE NR 3707/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

    z dnia 8 grudnia 2023 r.

    w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
    i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli,
    oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

     

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 154 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

    zarządza się, co następuje :

    § 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

    § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

    Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3707/2023

    Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r.

     

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

    L

    p.

    Rodzaj czynności

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    Terminy w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

      od 26 lutego 2024 r. do    5 marca 2024 r.

     

      2.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 13 marca 2024 r.
     od godz. 11:00

    do 26 marca 2024 r.
    do godz. 13:00

      od 17 kwietnia 2024 r.
      od godz. 11:00

    do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

     3.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 157 ustawy Prawo oświatowe

      od 13 marca 2024 r.
     od godz. 11:00

    do 27 marca 2024 r.
    do godz. 17:00

     od 17 kwietnia 2024 r.   od godz. 11:00

    do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 17:00

     4.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      5 kwietnia 2024 r.
      o godz. 13:00

      25 kwietnia 2024 r.
      o godz. 13:00

      5.

      Potwierdzanie przez rodzica 
      kandydata woli przyjęcia (w postaci
      pisemnego oświadczenia lub przez
      system elektroniczny)

     

      od 5 kwietnia 2024 r.
      od godz. 13:00

    do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

      od 25 kwietnia 2024 r. 
      od godz. 13:00

    do 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

      6.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      12 kwietnia 2024 r.
      o godz. 13:00

     30 kwietnia 2024 r.
     o godz.13:00

     

    Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3707/2023

    Prezydenta Miasta Katowice

    z dnia 8 grudnia 2023 r.

     

    Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

    Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     

    1. wielodzietność rodziny kandydata;

    2. niepełnosprawność kandydata;

    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

     

    Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

    1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;

    2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;

    3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt;

    4. kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt;

    5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt;

    6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

     

    Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

    1. dla kryterium określonego w pkt 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

    2. dla kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;

    3. dla kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;

    4. dla kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

    5. dla kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie;

    6. dla kryterium określonego w pkt 6 - zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

     

    Pełna treść zarządzenia Prezydenta dostępna jest w pliku poniżej: 

    Zarzadzenie-PMK-nr-3707-2023-terminy-rekrutacji-do-SP-i-MP-na-2024-2025.pdf

     

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach
   • 32 206 20 32
   • ul. Słoneczna 77 a 40 - 136 Katowice Poland
   • facebook.com/mp73uszatkowe
   • mp73katowice.bip.gov.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych